РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 • Річний звіт про діяльність закладу у 2017-2018 н.р. (pdf)
 • Головні пріоритети роботи НВК на 2018-2019 н.р.

  • Забезпечення рівного доступу школярів до якісної освіти.
  • Запровадження гнучкої системи організації навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.
  • Соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.
  • Створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності через запровадження різних форм курсової підготовки і організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період.
  • Збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом підвищення здоров’язбережувальної компетентності школярів та дошкільнят, формування та розвитку їх активної життєвої позиції у ставленні до власного життя та власної безпеки.
  • Підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально- виховного процесу.
  • Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків згідно чинного законодавства.
  • Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.
  • Впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу.
  • Застосування інформаційно-комунікаційних технологій через застосування хмарних технологій у навчально-виховній та науково-методичній роботі, шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних презентацій, тестів, навчальних відеофільмів, електронних портфоліо тощо.
  • Проведення освітнього моніторингу та вивчення інноваційного педагогічного досвіду.
  • Удосконалення роботи з розвитку, пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей через впровадження інтерактивних форм роботи.
  • Визначення національно-патріотичного виховання як одного з найголовніших напрямків виховної роботи.
  • Здійснення заходів з профілактики, правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх; удосконалення методів роботи з профілактики негативних явищ у підлітковому середовищі.
  • Організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.
  • Сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних і науково-педагогічних працівників шляхом самоосвіти, запровадження системи науково-методичних навчань, участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, проектах, тощо.
  • Забезпечення діяльності педагогічного колективу в межах обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та міського – «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства».
  • Здійснення контрольно-аналітичної діяльності щодо реалізації Державних стандартів освіти з базових дисциплін.
  • Поліпшення матеріально-технічної, навчально-методичної бази закладу.
  • Удосконалення роботи шкільного сайту.